Márkomeannu: Doajvvo - Håp

Márkomeannu: Doajvvo - Håp er forestillingen som forteller om hvordan det er å vokse opp i skyggen av en hemmelighet, i arvet mellom mor og datter. Tittel Start Slutt Arrangør Sted Tittel Márkomeannu: Doajvvo - Håp Start torsdag 28. okt 2021 18:00 Slutt 28. okt 2021 18:45 Arrangør Stormen Konserthus Sted Stormen Lille sal Les mer

torsdag 28. okt 2021 18:00 Stormen Lille sal
Kjøp billetter

Fakta

Dag 1 28. okt 2021 18:00:00 - 18:45:00RArrangør Stormen Konserthus Sted Stormen Lille sal Kategori Teater
Sørsamisk: 

Altese tjidtjie lij akte dejstie 11 mij våajnoes sjïdti gosse tjoevkese aamhtesasse bïejesovvi giesien 2016. Daesnie vuesiehtimmie mij soptseste guktie lea tjeakoesvoeten yörhkesne byjjenidh, aerpesne tjidtjeben jïh daktaråbpoen gaskem. Daate lea soptsese guktie dïhte veeljie jieledh. Mijjieh altese musihkeles fealadimmiem dåeriedibie, jemhkielistie tjoevkesasse. Haeliedimmien, gyhtjelassi jïh juerien luvhtie. Daesnie geajnoem dåeriedibie maam vaadtsa, asven jïh saangerdimmien luvhtie – Dåajvoen gåajkoe.

Norsk - bokmål: 

Hennes mor var en av 11 som stod frem i Tysfjord saken i sommeren 2016. Her er forestillingen som forteller om hvordan det er å vokse opp i skyggen av en hemmelighet, i arvet mellom mor og datter. Dette er fortellingen om hvordan hun velger å leve. Vi følger hennes musikalske reise, fra mørker til lys. Fra lengsel, spørsmål og tvil. Her følger vi veien hun går, fra angst og anger til Doajvvo – håp.

Lulesamisk: 

Suv ieddne lij akta sijájs lågenanavtas gudi bikusij buktin, gå ássje åvddånbuvteduváj giesen 2016. Dát le vuosádus mij subtsas gåktu le bajássjaddat tjiegosvuoda irkkán, árben iedne ja niejda gaskan. Dát le subtsas mij gåktu sán vállji viessot. Mij tjuovvop suv musikkalasj manov, sjævnnjádis tjuovggaj. Åhtsålimes, gatjálvisájs ja juor- rulimijs. Mij tjuovvop suv gæjnov, balos ja sánardimes Doajvvuj – håp.  

Om Márkomeannu

Márkomeannu er en samisk festival med hovedarrangement i markebygdene i nordre Nordland og Sør-Troms på norsk side av Sápmi i slutten av juli hvert år. Festivalen har en klar samisk profil, og programmet består av arrangementer med samiske artister, kunstnere og duojárat.

Márkomeannu skal gi et positivt bidrag til de markasamiske bygdene – og til hele Sápmi. Festivalen skal bidra til at oppvoksende generasjoner får et positivt forhold til det samiske og legge til rette for at den samiske kulturen skal kunne utvikle seg i en moderne tid. Like viktig som å bevare og revitalisere den samiske kulturen og tradisjonelle verdier, er det å utvikle kulturen og være nyskapende. Oversatt til norsk betyr Márkomeannu (nordsamisk) “spetakkel i marka”. Samisk språkuke er et samarbeidsprosjekt mellom Stormenkvartalet og Bodø 2024.

Relaterte aktiviteter