09.11.202110:10 Eline Christine Aunmo

ክትደርፍን ክትስዕስዕን ደስ ዪብለካዶ፡ ብሕብራዊ ጸወታ ሕበረና።

 

ሕብራዊ ጸወታ ዝጀመረሉ ኣብ በርገን(Bergen) ኣብ 2004 እዩ ።እዚ መደብ ድማ ቅድሚ 15 ዓመታት ተመስሪቱ።፡ እቲ ዕድላት ድማ ንናኣሽቱን ቆልዑትን ኣብ ክሊ ዕድመ 7 ክሳብ 22 ዘለዉ ይዋሃብ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ድማ የሳትፍ። ከምዚ ኢሉ እንኮሎ ሙዚቃን ሳዕሲዕትን ካብ ናይ ሃገሮም ብምውሳድ ፡ብዘደንቅ ኣቀራርባ ድማ ኣብቲ ናይ ምንቅስቃሳት መደባት ይጥቀምሉ፡

እዚ ናይ ሕብራዊ ጸወታ ዓቢ ዓወት ብምምዝጋብ ኣብ Bergen ጥራይ ከይተሓጸረ ኣብ ቡዙሕ ቦታታት ናይ ሃገርና ይዓቢ ኣሎ። ዕዉት ንሙኻን ካብ ዝገበርዎ ረቃሒታት ተሳተፍትን ተዓዘብቲን ካብ ዚተፋላለዩ ኩርናዓት ዓለም እዮም፡ ገለዉን ኣብ ኖርወይ( Norge) ዝተወልዱ እዮም። እዚ ዲማ ነንሕድሕድና ክንተሓጋገዝ ንኽእል ኢና። እዚ መደብ ወይ እዚ ምንቅስቃስ ኣብ ተሳተፍቲ ኣወንታዊ ጽልዋ ኣብ ሓበራዊ ሂወት ኣምጺኡ ኣሎ።ምህላው ናይ ካብ ካልእ ሃገራት ዝመጹ ፡ ነቶም ኣብ ኖርዋይ ነዊሕ ዝተቀመጥና ፡ ሓዲሽ ነገር ንኽንሳተፍን ንኽንርዳእን ጌሩና።

 

 

እንታይ ኢና ንሰራሕ ስለምንታይ'

 

እዚ መደብ ብንኣሽቱን ቅልዑን ዝፍጸም ዩ

ተሳተፍቲ ካብ ባህሎምን ሃገሮምን ሙዚቃን ሳዕስዒትን ብምብርካት፡ ብተመሳሳሊ ዉን ባህላዊ ሙዚቃ ናይ ኖርወይ ዪማሃሩ።

እዚ ድማ ነቶም ተሳተፍቲ ማዕርነቲን ርእሰ ተኣማንነት ንኸጥርዩ ይሕግዞም።እዚ ዓቅሚ እዚ ከም ናይ ሰብኣዊ ዓቅሚ ክንወስዶ ንኽእል ኢና።

 

ድሌትና ወለዲ ኣብዚ ንምሕባር ዩ፡ መግቢ ብምስራሕን ኣብቲ መደብ ከምዝሳትፉ ንምግባርዩ ።

እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ሰሉስ ልምምድ ይግበር፡ ዝጅመረሉ ድማ 15 መስከረም ዩ።

 

ኣብቲ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ድማ ተመሃሮ ካብ ትምህርቲ ወሲድና ኪንመልሶም ኢና።

እዚ መደብ ብነጻ ኮይኑ ፡ ኣብቲ መደብ ንምስታፍ ዉን ዝኽፈል ክፍሊት የለን።

 

13 30-14 30 ልምምድ ካብ 1-10 ደረጃ

14 30-15 00 ናይ መግቢ ግዜ( ንኹሉ ብሓባር)

15 00-16 00 ልምምድ 16-22 ዕድመ

 

ናይ ልምምድ ቦታ ድማ ኣብ ስቶርመን ኣዳራሽ( Stormen konserthus)

 

እዚ ድማ ብ ስነጥበባውያብ ብዓል ሞያ ዚቐርብ ዩ፡ ንሳቶም ድማ ምስተሳተፍቲ ብምኻን መደባት የዳልዉ፡ ብሓባር ልምምዳት ብምግባርን መደባት ይሕንጽጹ።

ሓለፍቲ ናይዚ መደብ ድማ Arnfinn Bergrabb, Thale Krogtoft Jeensen og Cecilie Haugseth.

 

ኣብ ሰነ 2021 ናይ ሕብራዊ ጸወታ ናይ ሓባር መደብ ክህልወናዩ ።

ኣብቲ መደብ ድማ ሙዝቀኛ ካብ Arktisk Filharmoni እንኮላይ ናይ ቡዶ Bodo ሕብረት ክሳተፉ እዮም።

 

ናይዚ መደብ ሓላፊት Marianne Vigerust-Jensen.

በዚ ዝስዕብ ድማ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም፡ ኢሜል marianne.vigerust-jensen@stormen.no ወይ ተሌፎን 95153065

ብሩኽ መዓልቲ!